Проповедь в день памяти ап. Андрея Первозванного. Прот. Феодор Каракальчев

362 просмотров

Bobanın, Oolun hem Ayoz Duhun adına. Apostollar, kimi Hristos yolladı nasaat etmää bütün dünneya, bütün topraa daaldı onnarın aberi hem da dünnenin bitikisinädan etişti onnarın lafları.

Böönkü gündä bizim Ayoz Klisä anȇr bir apostolu — Hristozun üürenicisini. Bizä Ayoz Evangeliya annadyer, nicä geldi, ona biz söleeriz da İlk-çaarılmış, kendi adı söleer, kim o var.

Andreyin kardaşı vardı Petri, ileri dooru o da olacek apostol. Öbürü da İoannın kardaşı vardı İyakov. Da onnar söleerlar, ani buldular Kurtarıcıyı, Angısını sölärdi Yazılar, Angısı için aberlärdilär proroklar şindiyadak. Onnar çaryerlar kendi kardaşlarını da giderlär Hristoza.

Hristos, gezärkana Galileya denizin kenarında, göryer iki kardaşı, onnar balıkçıymişlar, da sesedyer onnara, deyer: “Gelin Benim ardıma, siz varsınız balık-avcısı, Bän sizi yapacam insan-avcısı”. Da onnar ozaman taa brakȇrlar kayıını (лодка) da giderlär Hristozun ardına. Ölä söleer Ayoz Yazı, ani onnar o saatta brakȇrlar hepsini, çeketmeerlär sayıklamaa, düşünmää: “Ne yapacıs biz brakarsak, ne olacek sora da gidärsak?”. Onnar sayıklamȇȇrlar bişey, işittiynän Hristozun çaarmasını, onnar brakȇrlar hepsicini da giderlär Hristozun ardına. Sora, ötää dooru Hristos çaryer taa iki üürenicisini, ani vardılar İoann hem İyakov, onnar da bulunyardılar bobasınnan genä kayık içindä, dikärdilär setkalrını. Onnarda brakȇrlar bobasını, brakȇrlar kayıını, brakȇrlar setkalrını, hepsini da giderlär Hristozun ardına.

Biz bilyeriz, ani İoann Allahsözlü o var Hristozun sevgili üürenicisi, Andrey da vardı genä onnarın arasından, ani vardı bir sevgili Hristozun üürenicisi. Biz işittik böönkü Evangeliyada da, nicä onnar giderlar da sesedyerlär başka Hristozun üürenicilerinä, angısınnar vardı Nafanail hem Filipp. Göryeriz, ani sorana da Yazıda, açan gelyer sıra, getiryerlar Hristoza urumları (эллины), angısınnarın varmış soruşları Hristoza.

Sıra gelyer, nicä hepsinä apostollara, Hristos artık ölülerdän dirilmektän sora, gezmää da nasaat etmää bütün dünnyeda.

Bizim Klisä onnar için söleer böölä: “Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их…”, apostollar, angısınnar bulunyardılar ozaman bayırda Sion, nerada onnara ineer Ayoz Duh da onnar gezerlar da nasaat ederlar bütün dünnedä. Orada vardı 120 kişi, Panayıya da orada bulunyardı. Hristoz onnarı yollȇȇr gitsinnär da nasaat etsinnär bütün dünnedä. Onnara indiynän Ayoz Duh, hepsicii çekedyerlar lavetmää başka dillerdä, ani onnarı annasın başka insannar da. Allah onnara veryer ölä bir baaşış, ani onnar lavetsinnär te o dillerdä, angısınnarda annȇr te o insannar. Apostollar vardı hepsi çıvıt, bilyardilär çıvıt dilini, vardı nicä bekim kimsi bilsin urum dilini da (греческий). Başka dilleri onnar hepsini bilmärdilär, ama gezerlar da nasaat ederlar bütün dünneyä te o dillerdä, angısınnarı Allah onnara veryer, ani onnar lavetsinnlär, ani insan annasın deyni.

Böölä bizim böönkü yortumuz annadyer bu ayoz için.

Herkerä herbir ayozdan var bizä örnek hem, ani bu ayoz bizim toprakta nasaat etti, var bizä taa yakın. Bizim için onun vardı çok izmeti, raz geldi da bırada nasaat etti, zeet çekmesi da hem hepsicii. Kalyer sade kabletmää te o lavları, te o nasaatları, angısınnarı Allah sımarladı apostollara. Bizä da läzım bu nasaatları koymaa üremizä, kullanmaa onnarı hem o nasaatlan gitmää artık bitkiyadak. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev