Calendar

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Проповедь на гагаузском в день памяти Архангела Михаила. Протоиерей Феодор Каракальчев

815 просмотров

Bobanın Oolun hem Ayoz Duhun adına. Sevgili kardaşlar hem kızkardaşlar! Yortu, angısını biz bakȇrız böönkü gündä, anılyer hepsici Gökteki Kuvetlär, angısınnar bulunyerlar Allahın yanında, izmet ederlär Allaha, meetinneerlär Allahı.

Angel var haber getirici. Allah onnardan aşırı yollȇȇr haber. Onnar bulunyerlar Allahın dolayında, Allahı metederlär, çalȇrlar Allaha hepsicii Angellar. Ondan kaarı onnar var izmetedici da bizä da insannara da. Allah, angısı yarattı insannarı, taa ileri yarattı Angelleri.

“Gökteki kuvetlär”, ölä biz söleeriz onnara, deyni onnar Allahın yaratması. Angellär var hepsicii Gökteki kuvetlär, onnarın da var dokuz çinı, onnar da olyerlar pay-pay.

En aşaada bulunyer Çeketmelär (Начала), Arhangellar hem Angellar;

ikinci basamak, orada var Buyurucular (Господства), Devletlär hem Kuvetlär, ani buyuryerlar hepsinä;

taa ilerdä da bulunyer Tahta(Престолы), Serafimlar hem Heruvimlar.

Bizdä da erdä, Allah ölä kurdu: kim sa lääzım buyursun, kim sa lääzım seslesin, kim sa var taa büük cuvap verici, kim sa biraz aaz – herbir uurda var ierarhiya.

Açan Allah yarattı Angellerı, onnar vardı pek çok, ama onnarın üçüncü payı atılyer Allahtan. Onu biz bilyeriz, ani Denniţa, angısına biz böön söleriz satana, o isteyer olmaa Allah gibi, kendi dikliinnän kaybedyer Allahın yanında payını, onunnan bilä gider üçüncü payı angellerin. Da Allah yaradyer insannarı, da Allahın sevgiliindän te o payi kabledyer insannar. Var sölediim da: Allah gelmedi ölä kurtarmaa angelleri, nicä geldi kurtarmaa insannarı. Angellar da atılyerlar Allahtan. Allah gelmedi kurtarmaa şeytanı hem te o payı angelleri, angısınnar gittilär onun ardına, ama insanı geldi kurtarmaa. Neçin Allah gelmedi kurtarmaa angelleri?

Neçin deyni onnarda yok bir iş, ne var insannarda – pişmannık.

Şeytan okadar erleşti kendi fenalıında, ani o istämeer pişman olmaa, bilyer, hepsini annȇȇr, hepsini tanıyer. Bilyer, ani ona sıra gelecek bulunmaa cendemdä, bulunacek o zeetlerdä, ama istämeer pişman olmaa.

İnsanda var pişmannık, onuştan, varkana bu paalı iş, ani Allah bizä verdi, savaşalım kaybetmemää, kullanmaa. Diyl, nicä kim sa söleer: “Te yaptı günah, da bir seret yapȇr stavrozunu, da onun günahları af olundu ”.

Olmȇr!

Bir seret stavrozunu yaptıynan olmȇr, her o stavroz geçmediy sa bütün ürään derinniindän, her o girmär sa, yakmar sa ateşlän bizim içimizi, ona denmeer pişmannık. Stavrozu var nicä yapmaa her türlü, pişmannıı, angısı ürektän çıkȇr, Allah kableder da o günahları hepsini af edyer.

O var büük baaşış bizä Allahtan — pişmannıklan bizim günahlarımız af olunsun.

Angellar var pek çok, ama Arhangellar var yedi, angısınnardan birazını biz bilyeriz, birazını biz bilmeeriz. En ilk Arhangel o var Mihail, böönkü gündä onun için da sölenyer, ani anılyer Arhangel Mihail hem hepsicii Gökteki Kuvetlär. Arhangel Mihailın ikonası var altarin kapusunda, ikonostasta. Bir tarafta bulunyer Mihail, öbür tarafta bulunyer Gavriil. Mihailın elindä her kerä kılıç ateştän, yada var nicä olsun süngü (копье) hem kalkan(щит). Neçin deyni o ilk çıkȇr, açan şeytan diklenyer, ister olmaa Allah gibi, ozaman ona kaarşı çıkȇr Arhangel Mihail da söleer: ”Kim var nicä olsun Allah gibi? Allah gibi yok nicä olsun birisi”. Da o cenk eder te o şeytannan hem te o angellärnän, angısınnar giderlär şeytanın ardına. Onnarı üsteler, onun için Mihail o var ad, angısı çıvıt dilindän çevirdiynän – “Kim var nicä olsun Allah gibi?”. O vardı ilk Arhangel, angısını biz anȇrız.

İkinci, biz çok seret onuda işidyeriz, bilyeriz, ani Panayıya geldi Arhangel Gavriil, o getirdi Panayıya aber. O var Aber Verici. Allah onu yolladı aberlesin, ani Panayıyadan duacek bir Evlat, ani onun adını koyacek İisus. Nicä Ayoz bobalar da söleer, Zahariya hem Elisaveta, Vartizedici İoannın bobasına da o geldi. Onnara da getirdi o aberi, ani onnarda da duacek uşak. Sıra gelyer, ani İoakim hem Anna, angısınnar var Panayıyanın bobası-anası, onnara da aber geldi genä ondan. Arhangel Gavriil getiryer aber, ani onnarın olacek uşakları. Taa çok onun ikonasında görünyer, ani o duryer bir çiçeklän. Ray başçasından dalcazlan gelyer da getiryer ii aberleri. Onun adı Gavriil hem Gavriil, o var Allahın kuvedi.

Ötää doru var Arhangel Rafail, onun adı var – Allahın İlaçlaması. Allah ondan aşırı yolȇȇr alışmak. Nicä biz göryeriz, Panteleimonun ikonasında duryer ilaçlarlan elindä, ani ilaçlȇȇr hepsini. Te ölä Arhangel Rafail da gösterilyer ilaçlan, angısı alıştıryer insannarı, kim isteer, kim dua eder, kim yalvaryer Allaha, onnara deyni o var ilaççı — Arhangel Rafail. Onu Yazıda da biz göryeriz, o vardı Eski Baalantıda, ani var Toviya, agısının alıştıryer soylarını, evdekilerini. Te ölä oldu ondan yardım.

Dördüncü Arhangel – Uriil. Uriil o var ya Allahın ateşi, ya da Allahın şafkı. Onda da var elindä kılıç ateştän. Her Mihail var sa koruycu, angısı cenk eder, Uriil ateş kılıcınnan kızıştıryer bizim üreklerimizi Allaha dooru — bizim suuk, çetin, kaskatı üreklerimizi, yimşasınnar yinsannar Allaha dooru. Ayoz Yazıda var te ölä uurlar, kim bilyer, kim okuyer Bibliyayı, orada var Ezdran kiyadı: vardı bir popaz Ezdra adı, da o isteer bilmää Allahın yolun derinnini (Промысел Божий): nicä Allah dünneyi hem hepsiciini, herbir işi kullanyer, herbir işi gözäl yarattı, isteer bilmää hepsini onnarı. Da ozaman Arhangel Uriil ona söleer: “ En ilk al da çek çekiylän ateşin aarlını, nekadar aar ateş.”. Ya da deyer: “Al da göster lüzgerin çeketmesini. Ya da al da çevir bana dünkü günü. Bunnarı sän yapamȇrsın. Bän sana buyuraydım taa derin işleri: sayasın nekadar göktä var yıldız; yada nekadar denizin dibindä var kum. Sän deyciydin, ani “bän orayı gitmedim da bilmeerim”. Ama bunnarnan sän karşı gelyersin her gün. Ateşi sän göryersin her gün, lüzgärlen da karşı gelyersın her gün. Günnär geçerlär, onnarlan da her gün karşı gelyersin. Bunarı her gün karşı gelyarkana, sän onnarın ucunu bulamȇrsın. Sän bilmersin, nicä ateşin aarlını çekmää, kaç kila o çeker, neçin deyni onu yok nicä yapmaa. Lüzgerin çeketmesini bulmaa, onu yok nicä! Da sän isteersin bilmää Allahın işlerin derinniini. Onnarı sän hiç ta bilmeycän, onnarı yok nicä bilmää. Allah nicä buyuryer bütün dünyeya, nicä Allah götüryer, kullanyer bütün dünyeyi — senin kapına bunnar girmeyeceklär, sıymayceklar. Neçin deyni senin pek kücücük kabın Allahın işlerinä deyni ”.

Öbür Arhangel, angisi bizä hepsimizä var yakın o var Selafiil, ona denyer dua Arhangelı. İkonada o duryer diz çökeräk da elleri krestli, yada kadilaylan bulunyer ikonalarda, angısı günnükleer. Biz isteyriz da her kerä Allahtan: “Ko çıksın benim duam Sana Allahım, nicä güünük tüter da çıker yıkarı dooru, te ölä benim duam da çıksın …”. Da onun için o var duanın Angelı. Her baktıynan, nekadar bizim dualarımız böön kaavi, biz var nicä utanalım Allahın önündä dualarımız için. Dua edärkana, fikirimiz gezer, dua edärkana, alatlȇȇrız, nerayı sa bakȇrız ta tez bitsin, gidip ta yapmaa ta tez. Bizä güç gelyer dua edärkana, zoor durmaa. Var sa bizim duamızdan fayda – o pek aazıcık. Arhangel Selafiil olyer yardımcı bizä dualarda, ani bizim duamızı ta kızıştırmaa hem da ta getirmää Allaha.

Öbür Arhangel o var İegudiil, angısına denyer Allahın feneţi, neçin o hepsiciinä veryer feneţ izmetinä görä. Yapȇrız nesa, izmet ederiz, savaşyerız nesa yapmaa da nicä lääzım herbir hristian lääzım yaşasın, ani bitkidä kabletsin te o feneţi. İegudiil, insanın izmetinä görä veryer baaşışları.

Hem taa bir Arhangel Varahiil – Allahın iisözlemesi, angısı var ayleya deyni iisözleyeci, herbir ayleya koruycu, nasaat edici herbir ayledä. Bizdä var saadıç. Saadıç var nasaat edici, o koyer yola, üüredyer nerada lääzım, lääzım sa gözükyer, ayleyi götürsün deyni nicä düşer, ani gelmesin türlü-türlü fikirlär, ani diil lääzım, ani ayleyi korumaa deyni. Arhangel Varahiil o var aylenin koruycusu, duaedicisi, angısı ayleya deyni doorudyer, olyer yardımcı ayledä.

Te onnar var hepsicii Arhangellar, ama gene döneräk te ona, ani Allah okadar sever insanı, ani sımarlȇr Angellera bizä izmet etsinnär. Angellar var bizä koruyucu, Angellar var bizä nasaat edici, Angellar var bizim için cuvap edici da. Onnar savaşyerlar, üüredyerlar, gösteryerlar, durgudyerlar çok erlerdä, sapıdyerlar, açan gideriz, nerayı diyl lääzım. Ama biz yaparsak onnarı, gene da Angellar bizim için cuvap vereceklär Allahın önündä, onnar bizimnän bilä çıkacıklar Allahın önünä.

Allah Kendindä gösterdi en ilk: verdi Kendi Canını, Angellara da sımarlȇȇr bizim için çalışsınnar. Her bir taraftan Allah bizi koruyer da yapȇr hepsini. Bizä sa kalyer gücendirmemää kendi Angellerımızı, angısınnar bizim için çalışyerlar. Onnarnan bilä sıra gelsin çıkmaa Allahın önünä da ii cuvap vermää Allahın önündä. Amin.

Prot. Feodor Karakalçev