Büük orucun ikinci aftasi. Grigorij Palama

1037 просмотров

Lääzım olsun herkerä, ani biz bırayi gelyarsaydık günahker, buradan lääzım çıkalım hepsimiz ayoz.

İlk pazar bu oruçun bizim Ayoz Klisä andı ‘Торжество Православие’, nekadar zeet çekmää geldi, nekadar kan sıra geldi dökmää ona deyni, ani klise yaradılsın. Ayozlar düzerlar te o kliseyi kendi kanınnan.

İkinci pazar bizi üüredyer, nedän lääzım bizä korunmaa. Bir, nedän var bizdä hepsindän çok günah, o bizim dilimizdän, biz bilmeeriz korunmaa bizim dilimizdän. Bizim Ayoz Klisä anȇr Ayoz Grigorii Palamayi.

O 20 yaşında brakȇr dünneyi da gider monah yoluna. Gideer bayıra Ayoz Afona, orada kendisi duada, oruçlarda geçirer, savaşarak olmaa yakışıklı Allaha da etişer da te o uurlara, ani üürener hem da kurer “ayoz susmak”. Susmaa, becermää susmaa — o var bir, ama susmak, ani var Ayoz, o vaar taa da büük. Ayoz Büük Vasilij söleer ölä, ani “haliz oruç tutan insan koruyer kendi dilini: çok laftan, boş laftan, kötu laftan, yalancılıktan hem da herbir fena laftan”. Onun için oruç tutmaa sade imemäklän o var pek kolay hem pek bir küçük iş, ama korumaa kendini gunahlarımızdan — var taa paali, taa büük iş, açan biz susacız da fikirimizdä dua edeciz. Grirgorij Palama söleer ölä, lääzım olsun Allahın duası, açan biz söleeriz onu susarak, ozaman var faydası. Her onu biz beceryarsaydık, var nasıl demää, ani bir adım yaptık, ani neyä sa dorulaa deyni, islä tarafa deyni, nesa kendimizdä iiniledik, ani herbir işä deyni bizä var ilaç.

Allah hepsini verer hem da adım-adım bizi götürer, Allah tutêr elimizdän da nerada sa alêr kucaana. Her bir uurda Allah bizä savaşyer yardım etmää, da biz sade, ani lääzım isteyelim onu, lääzım savaşalım.

Açan üüreneciz, savaşaciz bönkü gündän ötä doru birazçik korumaa kendimizi laf tarafından, laflan, dilimizlän, ozaman olacek büük fayda, neçin deyni laflardan olêr kavgalar, laflardan çekeder cenklär, laflardan insan bir birini öldürer. Lääzım becerelim susmaa da isteylim Allahtan versin bizä fikir, ani her bir lafımız bizim olsun yakışıklı. Ţar David nicä söler: «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнех моих», ani Allah koysun hem Allah koydu da bizim dilimizä deyni köstek — iki köstek: bir var bizim dişlerimiz, angısınnarı sıkmaa lääzım, ikinçi da var bizim dudaklarımız, ani sölämemää deyni laf. Bir fena laf geçasaydı dişlerin arasından, dudakladımıznan lääzım kapayalım, da çikmasın, ötä dooru gitmesin. Açan biz onu becereciz, ozaman ötä dooru taa kolay olacek başka günahları üstelemää. Amin

Prot. Feodor Karakalçev